Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-042

2018-05-19

तपाईको स्थानीय तहले तपाईको टोल वा बस्तीस्तरबाट योजना संकलनको काम गरिसक्यो? आउनोस विकासको बाटोमा आज हामी प्रदेश नं ६ र ७ का स्थानीत तहको योजना छनौट प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरौ ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)