Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato - 006

2017-11-18

हाम्रा विकासका योजना कसरी छानिन्छन् ?गाउँमा आएका विकास योजना र तिनका स्थितिका बारे आजको विकासको बाटोमा हामी छलफल गछौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)