Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash ko Bato-04-4th year

2018-09-06

आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तहले यो आर्थिक वर्षको लागि कति बजेट विनियोजन गरे र त्यसको बाँडफाँड के आधारमा गरे भन्ने बारेमा छलफल गरेका छौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)