Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-049

2018-07-06

आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँडबारे समन्वय कसरी भइरहेको छ ? भन्ने विषयमा कुराकानी समेटेकाछौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)