Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-048

2018-06-29

आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तहले एक बर्षमा के कसरी काम गर्यो र आएका चुनौती र समस्यालाई कसरी समाधान गर्यो भन्ने बारेमा छलफल गरेका छौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)