Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato - 017

2017-11-29

जातीयविभेद, बालविवाह, छाउपडी लगायतका चलनहरुले मान्छेहरुको विकासमा नै असर पार्छ । यस्ता चलनहरु हटाउन अबका जनप्रतिनिधीले कस्तो एजेण्डा बनाएका छन् ? आजको विकासको बाटोमा यसै सेरोफेरोमा कुराकानी गरेका र्छौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)